Catre Tur Virtual
Nu ştim alţii cum sunt, dar noi ne simţim acasă în Muzeul nostru. Adică ne simţim bine, ne place să privim în jur în sălile prietenoase cu pereţi pictaţi, pline de obiecte frumoase sau surprinzătoare sau, dimpotrivă, familiare. Ne simţim mai aproape de părinţi şi simţim totodată că aici avem ce povesti şi copiilor. Muncind împreună mai mult de jumătate din zi, din când în când între noi se coagulează relaţii apropiate, asemănătoare relaţiilor de familie. Nu ştiţi dacă să ne credeţi? Exagerăm poate? Veniţi acasă la Muzeul Ţăranului şi verificaţi...

Documente CONCURS proiecte de management
ANUNŢ
Concurs de proiecte de management
pentru Muzeul Naţional al Ţăranului Român


Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional organizează, la sediul său din Şoseaua Kiseleff nr.30, în conformitate cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Naţional al Ţăranului Român.


Condiţii de participare:

• studii superioare de lungă durată în domeniul de referinţă: ştiinţe umaniste (istorie, studii culturale), ştiinţe juridice (drept), ştiinţe sociale şi politice (sociologie, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe ale educaţiei), arte (arte plastice, decorative şi design);
• experienţă profesională în domeniul de referinţă;
• experienţă managerială (minim 3 ani) dobândită în instituţii;
• constituie avantaj cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, după cum urmează:

• 1 noiembrie 2010: depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
• 2–15 noiembrie 2010: analiza proiectelor de management – prima etapă.
• 16–18 noiembrie 2010: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun,la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, până luni,1 noiembrie 2010, orele 17,00.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
• cerere de înscriere la concurs;
• copie după actul de identitate;
• curriculum vitae (de preferat model european, cf. H.G. nr. 1021/2004);
• diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
• diploma/atestatul în domeniul managementului cultural (cursuri atestate), dovada experienţei în conducerea unei instituţii;
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
• carnetul de muncă;
• proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (www.cultura.ro) şi de pe pagina oficială de internet a Muzeului Naţional al Ţăranului Român (www.muzeultaranuluiroman.ro).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Programelor Culturale Prioritare (telefon: 021–224.40.55) sau de la Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Dialog Social (telefon: 021–224.41.46) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, (luni–joi între orele 8,30–17,00; vineri între orele 8,30–14,30).


BIBLIOGRAFIE:

• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009

• HOTĂRÂRE nr. 1301 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură

• Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – Republicată, cu modificările ulterioare

• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicată, cu modificările ulterioare

• CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003), cu modificările şi completările ulterioare

• LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

• Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

• Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

• Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Descărcaţi ataşamente:
înapoi la pagina principală
 
inchis